Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за конкурс за: Обучител по методика на услугите,Обучител по здравни и домашни грижи и Супервайзор

О Б Я В А

Район „Източен“ – Община Пловдив, във връзка с изпълнение на дейност 3 „Обучение и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект № BG05M9OP001-2.002-0218-C001 - "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 - „Независим живот“

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА:

Обучител по методика на услугите,

Обучител по здравни и домашни грижи и

Супервайзор

 

1.Условия за участие:

1.1. Кандидатите следва да бъдат български физически лица.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да имат завършена образователна степен - магистър.

2.2. Да имат професионален опит в социалната сфера - минимум 5 год.

2.3. Кандидатите трябва да са добре запознати със стратегическите и оперативните цели на социалната политика на национално и общинско ниво в областта на социалните услуги, да познават методиката за предоставяне на социалната услуга «Социален асистент», "Личен асистент" и "Домашен помощник", утвърдени от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

2.4. Да имат педагогическа правоспособност.

2.5. Да имат добра компютърна грамотност.

2.6. Да притежават следните лични качества: комуникативност, умения за презентация и за работа в екип.

3. Документи за участие:

3.1.      Заявление по образец, което се предоставя от район „Източен” – Община Пловдив-Приложение № 1;

3.2.      Документ за самоличност – копие;

3.3.      Автобиография;

3.4.      Диплома /и/ за завършена образователна степен и/или педагогическа правоспособност;

3.5.      Копие от дипломи и/или сертификат/и и за завършени квалификации и обучителни курсове;

3.6.      Ксерокопие от трудова или служебна книжка, или други документи, доказващи професионален опит.

3.7.      Оферта в запечатан плик, надписан с името на кандидата, към която се прилага план-програма на въвеждащото обучение/обучения и/или супервизия, ако кандидатства за повече от една позиция.

4. Начин на провеждане на конкурса:

4.1. Подборът на кандидатите за обучители по методика на услугите, здравни и домашни грижи и супервайзор по Проекта ще се извърши от назначена със Заповед на Кмета на Района, чрез преценка на качествата на кандидатите и обсъждане на предоставените обучителни програми, за което Комисията съставя писмен Протокол и го представя на Кмета на Района за утвърждаване;

4.2. Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на Район „Източен” – Община

Пловдив и на таблото за информация в двудневен срок от утвърждаване на Протокола за класиране на кандидатите от Кмета на района.

5. Срок и място за подаване на документи:

5.1. Заявленията се подават в периода 22.03.2016 г. до 25.03.2016 г. включително.

5.2. Кандидатите следва да подават своите документи в Деловодството на Район "Източен" - Община Пловдив на ул. „Лев Толстой” № 2, гр. Пловдив, ст.23 до Ръководител Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН“.

6. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:

6.1. В двудневен срок от провеждане на събеседването с кандидатите Комисията изготвя Протокол за класиране на кандидатите.

6.2. Кметът на Район «Източен» - Община Пловдив, след представянето на Протокола на Комисията, издава Заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат.

6.3. Въз основа на Заповедта за определяне класирането на кандидатите, Кметът на Район «Източен» - Община Пловдив сключва договор с класирания на първо място, съобразно предвиденото в настоящата обява и в съответствие с изискванията на Проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН ” при Район „Източен“ – Община Пловдив“.

Свобода Тафрова-Технически сътрудник по проекта