Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява: Информация по Приложение 2 за инвестиционно предложение от наредбата за ОВОС с вх.№ ОВОС-28/01.03.2022г. за "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води с цел напояване на зелени площи" в ПИ с идентификатор 56784.528.348, район "Източен", гр. Пловдив