Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява за инвестиционно предложение: "Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води в ПИ с идентификатор 56784.526.272 по КККР на гр. Пловдив, с цел напояване на зелени площи"