Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Общинска служба по земеделие - Пловдив, на основание чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен предварителен регистър на имотите за землището на гр. Пловдив, община Пловдив за стопанската 2021 - 2022 година.