Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране и рециклиране на неопасни отпадъци-шлака от пещи” с местонахождение: Поземлен имот 56784.527.22, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Източен, п.к. 4000, бул. Цариградско шосе № 53.