Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Дневен ред за заседание на РЕК за разполагане РИЕ върху недвижими имоти, попадащи на територията на район "Източен"

Д Н Е В Е Н    Р Е Д   З А   З А С Е Д А Н И Е

на РЕК за разполагане на РИЕ  върху недвижими имоти, попадащи на територията на район „Източен“, назначена със Заповед № ЗРИ - 577/ 23.11.2021г. на Кмета на

район „Източен“ за  14.07.2023г. /Петък / от 13:00ч. в стая № 35 в сградата на

Район „Източен“ – Община Пловдив.

ДОКЛАДВА:  АРХ. СОНЯ АНДОНОВА

 

Разглеждане на проектна документация за разполагане на:

РЕКЛАМНО- ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ (БИЛБОРД) – 2 БРОЯ, находящи се в ПИ с идентификатор 56784.525.377 по КК и КР на Пловдив, УПИ IV- 525.377, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: БУЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ“ № 256

По заявление с вх. № 7000-461/ 03.07.2023Г. ОТ „РЕНТАЛ ЕНД ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ “ ЕООД