Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

На 09.12.2014 г. от 14,00 ч. в Градски дом на културата „ Борис Христов”, Район „Източен” – Община Пловдив проведе заключителна си пресконференция за отчитане на резултатите от изпълнението на Проект „Общинската районна администрация"

с подобрени управление, умения и ефективност” по Оперативна програма  „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11 , изпълняващ се в рамките на Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-98/13.12.2013 г. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Г-н Николай Чунчуков -  Ръководител на проекта и Кмет на Район „Източен”,  запозна присъстващите с постигнатите резултати от реализацията на проекта и неговият ефект върху  цялостната работа на служителите от районната администрация.

 

Той подчерта, че успешното изпълнение на проекта е спомогнало за повишаване на професионалната компетентност, знанията, опита  и мотивацията на всеки един от служителите  и ефективното функциониране на районната администрация като цяло.

 

Продължителността на проекта  беше 9 месеца и беше на стойност 75 542,40 лв.