Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ОП „РР“ - Разяснителна кампания

Район „Източен” - Община Пловдив уведомява гражданите на района, собственици на самостоятелни обекти в сгради в режим на етажна собственост до 35 самостоятелни обекта за СТАРТИРАНЕТО на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020


ОБЩИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Проектите и проектните дейности са насочени към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с тях се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Планираните дейности по инвестиционния приоритет ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата.

Инвестиционният приоритет ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление (КЕП) и при първичното енергийно потребление (ПЕП).


КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Първата специфична цел на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тя ще се изпълнява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1, за изпълнението на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради. Общините осъществяват подбор на обектите на интервенция – жилищни сгради на тяхна територия, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проекти, финансирани от ОПРР 2014-2020. Крайните ползватели на помощта са сдружения на собственици – за многофамилни жилищни сгради.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:


УЧАСТНИЦИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Община Пловдив в качеството си на бенефициент отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на проекта/и на своята територия - осъществяване прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение, осигуряване на финансиране и мониторинг на изпълнението на мерките за енергийна ефективност по сградите. Отговаря и за избора на изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по сградите.

Общината сключва договор за финансиране със СС на сградите, които отговарят на критериите за допустимост и подбор, и са получили одобрение за обновяване. Сключеният За целите на ефективно изпълнение на процеса по обновяване УО на ОПРР предоставя примерни образци, унифицирани с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, които общините следва да използват като задължителни в процеса по кандидатстване.


КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА СГРАДИТЕ

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis)[1] съгласно Закона за държавните помощи.

При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти. По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда.


БЕЗВЪЗМЕЗНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е в съответствие с бюджета на одобреното от Междинното звено проектно предложение.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.


ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ

Общината е създала на своята територия процедура за извършване на оценка на подадените заявления, води регистър на всички подадени заявления и документира извършената оценка, включително комуникацията с кандидатите, съхранява документацията от процедурата.


ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

  1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
  2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

По външните сградни ограждащи елементи:

По системите за поддържане на микроклимата:

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

  1. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;
  2. Подобряване достъпа за лица с увреждания.

ВАЖНО! СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

ВАЖНО!
Няма да се финансират:


КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Учредяване и регистриране на СС в многофамилни жилищни сгради

ВАЖНО!
Безвъзмездна финансова помощ за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда може да се предоставя само на СС на допустима сграда.

За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата.

При вече регистрирано сдружение за управление на някой от входовете, при наличие на повече от един вход в блок-секцията/сградата, следва да се регистрира СС по силата на ново учредително събрание. Пререгистрацията на сдружението следва да отчита всички изисквания на ЗУЕС и на тези указания.

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС. В Споразумението за създаване на сдружение (приложение № 5 по образец), следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС): “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“.

В случай че сградата се състои от блок-секции, СС може да се създаде отделно за всяка блок-секция. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части в сградата не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6 от ЗУЕС.

По отношение на срока, за който се създава СС: следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС - когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за неопределен срок.

Сдружението, получило помощ за енергийно обновяване по проекта, може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените СМР, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент) по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020.

В Споразумението за създаване на сдружение задължително се отразяват разпоредбите на чл. 30, ал. 2: „Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства за обновяване на сградата или части от нея.” и чл. 30, ал. 3: „Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни по проекта по ал. 2, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент), както и посочените като задължителни разпоредби в образеца на споразумение.

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към заявлението за кандидатстване.

СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС). Копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към заявлението за кандидатстване.

ВАЖНО!
Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта.

2. Заявление за интерес и финансова помощ от СС

СС заявяват интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 - образец) за участие в проекта на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС). ЗИФП се комплектуват и подават в общината.

ВАЖНО! По проекта могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т ЗИФП за обновяване на цялата сграда.
Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата.


ОЦЕНКА НА ЗИФП

След получено ЗИФП Район „Източен”-Община Пловдив проверява подадените документи и извършва оценка на всеки кандидат. За отстраняване на пропуски може да бъде изисквана допълнителна информация и/или документи. СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията, получават положителна оценка.

Получилите положителна оценка ще бъдат уведомени за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, също ще бъдат уведомени писмено за причините. По преценка на общината е допустимо повторно подаване на заявление от една и съща сграда.


КОНСУЛТИРАНЕ

Район „Източен”-Община Пловдив отговаря за информационната и разяснителната кампания. В тази връзка организира и провежда консултации. Разяснява условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Всички образци свързани със Регистрацията на Сдружението на собствениците и подаването на Заявление за интерес и финансова помощ може да получите безплатно от районната администрация или да изтеглите от нашия сайт.

Ако смятате, че вашата сграда отговаря на условията за допустимост и проявявате интерес към Програмата се обърнете към Район „Източен”-Община Пловдив с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лев Толстой” №2 , ет.3, стая №10, тел. 032 601 072  или стая №18, тел. 032 601 077.

На посочените телефони, можете да зададете своите въпроси, във връзка с Програмата, и нашите експерти ще Ви консултират, за да Ви укажат необходимото съдействие.

Образците на документите, приложенията към Методическите указания не следва да се променят.

В случай на необходимост от уреждане на ангажименти между собственици, нечленуващи в Сдружението на собствениците и СС, това може да бъде оформено в друг отделен документ/и.


ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

  1. Методически указания
  2. Приложение 1.2
  3. Приложение 11 Договор СС Община
  4. Условия минимални помощи