Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

НПЕЕМЖС - стъпка 2 - Подаване на ЗИФП

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Действия след регистрацията на сдружението на собствениците /СС/ по БУЛСТАТ

 

 1. Подаване на заявление за интерес и финансова помощ /ЗИПФ/, за кандидатстване по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

ЗИПФ представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИПФ съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:

 1. „2. Справка за ССО” по образец – приложение № 6 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;
 2. 3.  Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;
 3. „3. Покана за провеждане на общо събрание на СС” по образец – приложение № 7 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 4. „4. Протокол за поставяне на поканата” по образец – приложение № 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 5. „5. Протокол от общото събрание на СС” по образец – приложение № 9, съдържащ решения съгласно Методическите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 6. „7.8.9. Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец-  приложение № 15, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 16 Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) – приложение № 17, съдържащ решения съгласно Методическите указания – копия, заверени „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;
 7. Друго (описва се).

ЗИФП се комплектуват и подават в общината до обявяване изчерпването на средствата за финансова помощ.

В протокола задължително се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя.

Протоколните решения, които се оформят в протокол от общото събрание /ОС/ на СС (приложение № 9), съдържат следните точки:

 1. Вземане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата);
 2. Вземане на решение за подаване на ЗИФП в общината за целите на обновяване на сградата и упълномощаване на Управителя/Председателя на УС да подаде ЗИФП;
 3. Поемане на задължение за осигуряване съгласието на всички собственици да осигурят достъп по предварително съгласуван график (между СС/ССО и ВИ) до всеки самостоятелен обект от етажната собственост. Решението се приема задължително с единодушие;
 4. Даване на съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности, съгласно правилата на Програмата, в това число всички мерки, необходими за привеждане на сградата в съответствие с нормативните минимални изисквания за енергийна ефективност. Решението се приема задължително с единодушие;
 5. Вземане на решение за сключване на договор между СС и общината при условията на Програмата.
 6. Определяне на лице (техническо лице или представляващия сдружението), което да бъде упълномощено да представлява СС при изпълнение на следните функции: упражнява контрол при приемането на изработения технически проект, изпълнените СМР от името на СС, като подписва протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително ремонтни работи и др. по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване.

Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат декларации по образец „6. Декларация – нечлен на СС”(приложение № 12) от собствениците – нечленуващи в СС за съгласие по т. 4 и т. 5 от дневния ред.

Общото събрание за вземане на решение се свиква чрез покана по образец (приложение № 7), подписана от управителя или от лицата, които свикват общото събрание (чл. 12 от ЗУЕС). Тя се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието. Срокът от седем календарни дни започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата, и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни седем дни (например при покана, поставена на 1-во число, срокът започва да тече от 2-ро число и изтича на 8-мо число. В този случай събранието ще се счете за законосъобразно, ако е проведено най-рано на 9-то число). При наличие на самостоятелни обекти – общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, също следва да бъде уведомен. В поканата се посочват дневният ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. „Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.”(чл. 13, ал. 1 от ЗУЕС). Протоколът за залепване на поканата по образец(приложение № 8) се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата, и служи за удостоверителен документ след промените в закона и за отмяна на разписките за връчване.

В конкретния случай целта за свикване на общо събрание е вземане на решение за подаване на ЗИФП в общината за целите на обновяването и необходимите съпътстващи решения, както са описани в образеца. Решенията се оформят с протокол на ОС на СС. На събранието се избира протоколчик, който отразява дискусията и взетите решения. Решенията се вземат с мнозинство не по-малко от 100 % от представените идеални части в сдружението.

Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание /11. Покана за ОСС/ на собствениците по реда на раздел ІІ от ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението. Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.

Поканата се прилага впоследствие към ЗИФП като доказателствен материал за законосъобразността на проведеното събрание.

„2.Справка за ССО” по образец (приложение № 6)

Справката съдържа идентификацията на самостоятелните обекти, предназначението и застроената площ на обектите, трите имена и адреса в етажната собственост на собствениците – в случаите на физически лица, а в случаите, при които собственик е юридическо лице или едноличен търговец – наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК); идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти).

Документът дава описание на всички самостоятелни обекти в цялата сграда. Попълва се от управителя/ите. От този документ се идентифицират: броят на обектите с жилищно предназначение и с друго предназначение, както и обектите, в които се развива стопанска дейност, които се отдават под наем или в които се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии.

Информацията за идеалните части на обектите от общите части на сградата се попълва на база на предоставени данни от собствениците по нотариален акт или друг документ за собственост.

Информацията за идеалните части на обектите от общите части служи преди всичко за изчисляване на кворума за вземане на решения и за проверка на тяхната законосъобразност, както и за определяне на размера на инвестицията за всеки самостоятелен обект и на минималната помощ.

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis)[1] съгласно Закона за държавните помощи.

Програмата се реализира съгласно схема за минимална помощ в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis (OB L 352 от 24.12.2013 г.). Условията на схемата се съдържат в допълнителни указания (приложение № 14), неразделна част от тези указания, като при противоречие между указанията и условията на схемата за минимална помощ се прилагат специалните условия на схемата. Съответната община е администратор на минимална помощ за БФП, предоставена на нейна територия, съобразно Закона за държавните помощи.

При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.

Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ заедно с всички придружаващи го документи първо се проверява от Гл. спец. „ЕС, КиР”.-Анна Пенчева – стая №10 или инж. Попов – стая №18, след което се входирва в деловодството на района-стая №23

Представителят на сдружението ще бъде уведомен за одобрение на кандидатурата или евентуално връщане, при констатирани нередовности по заявлението.

За контакти и информация:

гр. Пловдив, ул. „Лев Толстой” №2 , ет.3, стая №10, тел. 032 601 072 или стая №18, тел. 032 601 077


ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО СТЪПКА 2

 1. Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ
 2. Приложение 6 Справка за ССО
 3. Приложение 7 Покана за свикване на ОС на СС
 4. Приложение 8 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС
 5. Приложение 9 Протокол от ОС на СС
 6. Приложение 12 Декларация - нечлен на СС
 7. Приложение 15 Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)
 8. Приложение 16 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)
 9. Приложение 17 Протокол от ОС на собствениците (ЕС)
 10. Декларация за положени подписи
 11. Приложение Покана за свикване на ОС на ССО - когато СС не е 100%
 12. Приложение №1 към договора между общината и СС - Приложение 10 от МУ