Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

НПЕЕМЖС - стъпка 1 - УЧРЕДЯВАНЕ НА СС

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Относно: Регистрация на Сдружение на собствениците по чл.46а от ЗУЕС

 

За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост, собствениците трябва да учредят сдружение по реда на Закона за управление на етажната собственост.


За създаване на Сдружение на собствениците трябва:

1.Да се свика учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата, в режим на етажна собственост. Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружение. Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7-седем дни преди датата на събранието. В поканата задължително се посочват дневния ред на общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му. Лицата, които свикват общото събрание трябва да съставят протокол, в който освен имената на съставителите на протокола, задължително да бъде отбелязано, на коя дата и в колко часа е поставена поканата за събранието, къде е поставена и с какво съдържание е поканата /преписва се текста  на поканата/. Собственик, които не ползва имота си по независимо каква причина или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава. Когато собственик на самостоятелен обект не е посочил електронна поща или адрес, на който да се пращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, същия се счита за уведомен за свикване на общото събрание, чрез поставената на видно и общодостъпно място покана до входа на сградата.

2.Учредителното събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма /без да е необходима нотариална заверка/. Собственикът може да упълномощи и друго лице, което да го представлява, но само с нотариална заверка на подписа. Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в протокола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното. Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство, повече от половината от представените идеални части от общите части /минимум 33,51% от идеалните части от общите части,  в случай че присъстват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата/. За провеждането на общото събрание се води протокол. По предложение на председателстващия събранието се избира и протоколчик с обикновено мнозинство.

3.Учредителното събрание:

4.Регистрация на сдружението в Общинската администрация.
Председателят на управителният съвет /управителят/ в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в общинската администрация /деловодството/ на Район “Западен“ заявление за вписване на сдружението в публичен регистър. Към заявлението се прилагат:

След вписване на Сдружението в публичния  регистър,  Общинската администрация  издава удостоверение за регистрация на сдружението.  Такса за регистрация на сдружението в Общинската администрация не се дължи.

5.Регистрация по Булстат
Сдружението на собствениците задължително се регистрира и в регистъра на Булстат към Агенция по вписванията. Тази регистрация се осъществява лично от Председателя на управителния съвет /управителя/, който трябва да носи копие от Удостоверението за регистрация на сдружението издадено от Общинската администрация. Таксата за регистрация в регистъра на Булстат е 10-десет лева.

Често допускани грешки при попълването на документите.


ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО СТЪПКА 1

  1. Заявление за регистр. сдружение по ЗУЕС
  2. Приложение 1 Покана за свикване на ОС учредване на СС
  3. Приложение 2 Протокол от залепване на поканата учредване на СС
  4. Приложение 3 Протокол от ОС за учредяване на СС
  5. Приложение 4 Споразумение за създаване на СС
  6. СПИСЪК на собствениците участващи в Сдружението
  7. СЪГЛАСИЕ И ОБР. ЗА ПОДПИС