Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Национална програма за енергийна ефективност

Съобщение

 

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

– многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им – на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

– многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите – например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.

През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.


ВАЖНО!

През 2016 г. общината може да разглежда и да одобрява заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по Програмата. Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

Общината следва да има предвид, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г., след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:
- бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г., и
- при наличен финансов ресурс по Програмата.


КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1: Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ.

Стъпка 2: Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (пообразец).


ВАЖНО!

На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.

Стъпка 3: Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4: Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5: При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината. Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).

Ако смятате, че вашата сграда отговаря на условията за допустимост и проявявате интерес към Програмата, можете да се свържете с районната администрация с адрес: гр. Пловдив, ул. „Лев Толстой” №2 , ет.3, стая №10, тел. 032 601 072  или стая №18, тел. 032 601 077

На посочените телефони, можете да зададете своите въпроси, във връзка с Програмата, и нашите експерти ще Ви консултират, за да Ви укажат необходимото съдействие.


ВАЖНО!

Всички образци свързани със Регистрацията на Сдружението на собствениците и подаването на Заявление за интерес и финансова помощ може да получите безплатно от Район „Източен” - Община Пловдив или да изтеглите от нашия сайт.

Образците на документите, приложенията към Методическите указания не следва да се променят. В случай на необходимост от уреждане на ангажименти между собственици, нечленуващи в Сдружението на собствениците и СС, това може да бъде оформено в друг отделен документ/и.

Необходими формуляри за кандидатстване по програмата


ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО СТЪПКА 1

 1. Заявление за регистр. сдружение по ЗУЕС
 2. Приложение 1 Покана за свикване на ОС учредване на СС
 3. Приложение 2 Протокол от залепване на поканата учредване на СС
 4. Приложение 3 Протокол от ОС за учредяване на СС
 5. Приложение 4 Споразумение за създаване на СС
 6. СПИСЪК на собствениците участващи в Сдружението
 7. СЪГЛАСИЕ И ОБР. ЗА ПОДПИС


ИЗТЕГЛЕТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО СТЪПКА 2

 1. Приложение 5_Заявление за интерес и финансова помощ
 2. Приложение 6 Справка за ССО
 3. Приложение 7 Покана за свикване на ОС на СС
 4. Приложение 8 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС
 5. Приложение 9 Протокол от ОС на СС
 6. Приложение 12 Декларация - нечлен на СС
 7. Приложение 15 Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)
 8. Приложение 16 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)
 9. Приложение 17 Протокол от ОС на собствениците (ЕС)
 10. Декларация за положени подписи
 11. Приложение Покана за свикване на ОС на ССО - когато СС не е 100%
 12. Приложение №1 към договора между общината и СС - Приложение 10 от МУ