Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Наръчник на ССО

НАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИЦИ И ОБИТАТЕЛИ, ЖИВЕЕЩИ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 

От 01.05.2009 г. влезе в сила Закон за управление на етажната собственост. На 03.07.2009 г. се обнародва и Наредба №3 за създаване и поддържане на публичен регистър на сгради в режим на етажна собственост.

В резултат общинската и районна администрация ще създадат и поддържат публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, които се намират на територията й. За целта председателят на управителния съвет или управителят на етажна собственост трябва да подаде заявление в районната администрация, в което да бъде приложена  следната информация, необходима за вписване в публичния регистър:

  1. Сградата или отделния вход–местонахождение, идентификатор, година на построяване, вид на строителната система, брой етажи, разгъната застроена площ, брой самостоятелни обекти в сградата.
  2. Формата на управление – Общо събрание или Сдружение на собствениците.
  3. Управителния орган – вид, състав, мандат, адреси и телефони за връзка на членовете на Управителния съвет /Управителя/.


СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ:

Общо събрание се свиква най-малко 1 път годишно от управителен или контролен съвет. При нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6 - месечен срок от възникването й от собственици на самостоятелни обекти, имащи най-малко 20 на сто идеални части от общите части. Когато в етажна собственост не е провеждано общо събрание повече от 1 година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок до 1 ноември 2009 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ:

Провежда се  само, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части на етажната собственост. Право на глас на всеки съсобственик в общото събрание на етажна собственост се изчислява на база притежавани идеални части от общата част на сградата. Решение на общото събрание се взима с обикновено мнозинство над 50 % от представените идеални части от общите части на етажна собственост, т.е от присъстващите. Решение за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на строеж се приемат с абсолютно мнозинство. За провеждане на общо събрание би следвало да се води протокол, в който се вписват следните данни: дата, дневен ред, явили се лица, същност на изявленията, направени предложения и приети решения.

Протоколът се изготвя в 7 дневен срок от провеждане на събранието и се подписва от председателстващия и протоколчика. Всеки член на общото събрание може да оспори съдържанието на протокола и отразеното в него решение писмено в 7 дневен срок от връчването на съобщение за изготвен протокол.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Избира се управителен съвет /управител/, както и контролен съвет /контрольор/, които действат в срок до 2 години. Докладите и протоколите от заседанията на управителния съвет следва да се предоставят за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване. Председателят на управителния съвет или управителя е длъжен да съхранява техническия паспорт на сградата. В края на мандата си управителния съвет /управителя/ се отчита с писмен доклад пред общото събрание, същото важи и за контролния съвет/контрольора/.


СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Сдружение на собствениците е юридическо лице, което има  за предмет управлението  на общите части на етажната собственост. За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на всички собственици в етажната собственост. Всеки собственик може да предложи проект на споразумение за създаване на сдружение.


РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ:

Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се връчва на собственика. В нея се съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението. Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от собствениците. Избира се и протоколчик. Протоколът се съставя в два екземпляра и се подписва от всички собственици.


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ:

В споразумението се описва наименованието на юридическото лице и неговия адрес, правата и задълженията на собствениците, състава, мандата и организацията на работа на управителния съвет /управителя/ и контролния съвет /контрольора/. Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава примерен образец на споразумението.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО:

Председателят на управителния съвет /управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание внася в съответната общинска или районна администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър. Към заявлението се прилагат списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост, копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет /управителя/, копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет /управителя/, нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.


ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

Органи на сдружението са общо събрание, управителен съвет /управител/ и контролен съвет /контрольор/. Общото събрание на сдружението се състои от всички собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост. Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно и приема решения:

Управителният съвет /управителя/ се избира за срок до две години.Избира от своя състав председател, който свиква и ръководи неговите заседания. Той съхранява протоколната книга, плановете на сградата, книгата за входяща и изходяща кореспонденция, книгата за приходите и разходите, техническия паспорт. Заявява за вписване промените в обстоятелствата, подлежащи на вписване в публичния регистър.

Контролният съвет /контрольора/ се избира за срок до две години. Съставът му се състои от не по-малко от трима членове, които избират от своя състав контрольор. Контролният съвет /контрольора/ контролира дейността на управителния съвет /управителя/ по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост. Контролният съвет /контрольора/ извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя доклад на общото събрание за резултатите от нея. Контролният съвет заседава най-малко веднъж на шест месеца, като на заседанията се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО:

Сдружението на собствениците се прекратява с решение на общото събрание, с изтичане на срока за което е учредено и др. Сдружението не може да бъде прекратено при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз или държавния бюджет за обновяване на сградата или части от нея. При прекратяване на сдружението в 14 дневен срок от настъпването на обстоятелството, управителят подава заявление в общинската или районната администрация за заличаване на регистрацията.


ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО:

При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ликвидацията се извършва от председателя на контролния съвет /контрольора/.


РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ  НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ:

Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части се извършва само с решение на общото събрание на собствениците или на сдружението. При ремонти на общите части с предимство се извършват дейности от строително – технически характер за привеждане на сградата в съответствие с мерките и указанията в техническия паспорт. Разходите се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.

Разходите за извършване на ремонт, направени от собственик за негова сметка, се възстановяват с решение на общото събрание след представяне на платежни документи. За текущото поддържане на общите части на етажната собственост собствениците и обитателите правят ежемесечни вноски в размер, определен в правилника за вътрешния ред или с решение на общото събрание.


ФОНД „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ”:

Общото събрание на собствениците или на сдружението създава и поддържа този фонд. Средствата в него се набират от вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание, както и от други източници. Те се набират в специална разплащателна сметка, която се открива на името на председателя на управителния съвет /управителя/ или на сдружението. Разпореждането със тези средства се извършва от председателя на управителния съвет /управителя/ въз основа на решение на общото събрание за тяхното използване.


ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ:

В случаи, когато сградата или отделният вход в режим на етажна собственост се нуждаят от неотложен ремонт, с решение на управителния съвет /управителя/ незабавно се отпускат финансови средства от фонд „Ремонт и обновяване”. Когато във фонда липсват средства или те са недостатъчни, незабавно се свиква общо събрание. Ако общото събрание обаче не бъде свикано или не вземе решение, председателят на управителния съвет /управителят/ уведомява кмета на общината или района. Кметът на общината извършва проверка и издава заповед, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта. Заповедта се съобщава на председателя на управителния съвет /управителят/ и може да бъде обжалвана пред Административния съд по местонахождението на етажната собственост. Когато заповедта не е изпълнена в срок или е допуснато предварително изпълнение по нея, неотложният ремонт се извършва от кмета на общината или района. В тези случаи въз основа на заповедта и платежните документи за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината или района за събиране на вземането по реда на Гражданския процесуален кодекс.


КОНСУМАТИВНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ:

Разходите за текущото поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците и обитателите. Когато собственик или обитател отсъства повече от един месец, заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от консумативните разходи. За отсъствието се уведомява писмено председателя на управителния съвет /управителя/. Собственици или обитатели, които упражняват професия или извършват дейност в етажната собственост, при която достъпът на външни лица е по-голям от обичайния, заплащат консумативни разходи до петкратния размер на разходите, определен за другите собственици и обитатели. Собственици и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат консумативни разходи за всяко животно в размер като за един обитател.


ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ:

За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията.Технически паспорт се съставя за: завършени нови сгради преди въвеждането им в експлоатация, при извършени основни ремонти, преустройство и основно обновяване - в 6-месечен срок от извършването им, за съществуващи сгради, които към датата на влизане в сила на закона са въведени в експлоатация - в срок до 31 декември2012 г. Председателят на управителния съвет /управителят/ е длъжен да съхранява безсрочно техническия паспорт. Кметът на общината или района упражнява текущ контрол за етапното изпълнение на мерките, предвидени в техническия паспорт.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от получаването на писмена покана, която се връчва най-малко три дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – най-малко 24 часа преди това. Когато собственик или обитател не изпълни решение в определен срок, председателят на управителния съвет / управителят / може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410, ал.1, т.1 от Гражданския процесуален кодекс. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание. За издаване на изпълнителен лист за изваждане на собственик на самостоятелен обект или на част от него към писменото искане се прилага екземпляр от предупреждението по чл.45, ал.2 от Закона за собствеността.


ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Общото събрание може да поиска предварително изпълнение на решение, свързано с извършването на разходи за необходим ремонт.


ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание. Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаване на съобщението с решението. Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.


ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪДА:

Собствениците или сдружението се представляват пред съда от председателя на управителния съвет / управителя / или от упълномощено от тях лице.


ПРОИЗВОДСТВО И ПРАВОМОЩИЯ НА СЪДА:

Молбата се разглежда по реда на Гражданския процесуален кодекс. С решението си съдът оставя в сила или отменя решението на общото събрание. Решението на съда подлежи на обжалване по реда на Гражданския процесуален кодекс.


ОТМЯНА НА АКТОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ/УПРАВИТЕЛЯ/:

Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразен акт на управителния съвет. Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаване на писмената покана. Молбата се разглежда по реда на Гражданския процесуален кодекс. Съдът оставя в сила или отменя акта на управителния съвет / управителя /, като решението е окончателно.


УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВИТЕЛИТЕ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ  НА СГРАДИТЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ГР. ПЛОВДИВ:

“Разгъната застроена площ” е сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена. В разгънатата застроена площ се включват и застроените площи в подпокривното пространство на сградите, когато са предвидени за жилища, ателиета и кабинети. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите.

„Етаж”  е част от сграда или постройка между две последователни подови конструкции.

„Подземен етаж” е етажът, таванът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар /на прилежащия терен към улицата / или до0,3 м. над тази кота.

„Полуподземен етаж” е етажът, подът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар /на прилежащия терен към улицата /, а таванът – на повече от0,3 м. над тази кота и до1,5 м. над нея.

„Надземен етаж” е етажът, подът на който е разположен на и над котата на средното ниво на прилежащия тротоар /на прилежащия терен към улицата /.

„Тавански етаж” е етажът, разположен в подпокривното пространство и ограничен частично или цялостно от покривните плоскости.

“Обект”  е самостоятелен строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.

Вид на строителната система  –  Полумасивна; Масивна без /дървен гредоред/ или с частични стоманобетонни елементи /гредоред и бетон/; Панелна /едропанелна/; Масивна монолитна /със стоманобетонни елементи, ЕПК, пакетоповдигащи плочи, скелетно-рамови, скелетно –безгредови, специални и др.

Извадката е направена от Закона за устройство на територията / в сила от 31.03.2001 г./.