Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

На 21.01.2016г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова-Орган по приходите съгласно Заповед № ОА 478/27.02.2014 г. на Кмета на Община Пловдив постави на информационното табло Покана за Доброволно Изпълнение с Изх.№       1000-871/08.12.2015г. изпратено на Ваджип Рамаданов Мустафов с адрес:гр.Пловдив,ул.Кемера №11,ет.8,ап.23,като същото се връща непотърсено от посоченото лице.

На основание чл.32,ал.4 от ДОПК съобщението се поставя на информационното табло и се публикува на електронната страница на Район "Източен".

 

ДИНА ЛЮЦКАНОВА

Орган по приходите Район "Източен"
Файлове за изтегляне
СЪОБЩЕНИЕ