Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

НА 02.02.2016 г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ПЕТЯ НИКОЛОВА АРАБАДЖИЙСКА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 15ОА1355/26.05.2015г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПОСТАВИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН "ИЗТОЧЕН" ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С ИЗХ.№ 1000-908/16.12.2015 г.,ИЗПРАТЕНА НА ВИДОЛ ТАНЕВ ДИМИТРОВ,ПОРАДИ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО,ЧЕ СЪЩАТА СЕ ВРЪЩА НЕПОТЪРСЕНА ОТ ПОСОЧЕНОТО ЛИЦЕ.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32,АЛ.4 ОТ ДОПК СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И СЕ ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН "ИЗТОЧЕН".
СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА:02.02.2016г.

СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА

РАЙОНА:02.02.2016г.

СЪОБЩЕНИЕТО СЕ СВАЛЯ ОТ ТАБЛОТО И ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА 10.02.2016г.

 

ПЕТЯ АРАБАДЖИЙСКА

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ РАЙОН "ИЗТОЧЕН"

Файлове за изтегляне
СЪОБЩЕНИЕ