Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ

НА 20.11.2015 г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ДИНА ГОЧЕВА ЛЮЦКАНОВА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №14 ОА 478/27.02.2014 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПОСЕТИХ АДРЕС:ГР.ПЛОВДИВ,УЛ.БОГОМИЛ №100,ЕТ.2,АП.4,С ЦЕЛ ВРЪЧВАНЕ НА АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБЩИНСКО ВЗЕМАНЕ №ОА-16/26/15.10.2015 г.НА СНЕЖАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА,С РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО 783.00 лв. С ДДС,ЗА ПЕРИОДА 01.02.2013 г.-30.04.2015г.,КАКТО И ЛИХВИ НАТРУПАНИ КЪМ МОМЕНТА НА ИЗПЛАЩАНЕТО.СЪЩАТА НЕ БЕШЕ НАМЕРЕНА НА АДРЕСА.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32,АЛ.4 ОТ ДОПК СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И СЕ ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН".

 

ДИНА ЛЮЦКАНОВА

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ РАЙОН"ИЗТОЧЕН"