Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

На основание чл.56 от ЗУТ, чл.10, ал.9 и ал.10 от НРУИРПМОСТОП РАЙОН „ИЗТОЧЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Предмет на търга – определяне на ползватели на терени, представляващи части от имоти общинска собственост, по одобрени от ЕСУТ на район „Източен” схеми за разполагане на стационарни преместваеми обекти и временни открити паркинги. Одобрените схеми са обявени на таблото в административната сграда на район „Източен”, гр.Пловдив, ул. „Лев Толстой” № 2.

Цена на тръжните книжа е в размер на 12 лв. с ДДС. Депозитът се определя в размер на 10% от началната тръжна месечна цена. Цената на тръжните книжа и депозитът за участие, определени в тръжните условия за всяко място, се внасят в касата на район „Източен”, ул. „Лев Толстой” № 2 /стая № 26/.
Тръжните книжа се получават срещу документ за платена такса от касата на район „Източен”/стая № 26/. Документите се подават в деловодството на район „Източен”, стая № 23 до 17.00 часа на 31.10.2016г.

Стъпка на наддаване – 5% от началната тръжна цена.

Срок на разрешенията за поставяне и ползване – до 5 години.

Търгът ще се проведе на 01.11.2016г. от 10.00 часа в заседателната зала на район „Източен”, ул. „Лев Толстой” № 2.

При неявяване на кандидати търгът ще се проведе повторно на 08.11.2016г. от 10.00 часа.
Телефони за допълнителна информация: 032/63 27 45 , 60 10 79.