Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 32 от ДОПК

На 15.04.2015г. долуподписаната Дина Гочева Люцканова – Орган по приходите съгласно Заповед № 14 OA 478/27.02.2014 г. на Кмета на Община Пловдив, посетих адрес: гр. Пловдив, ул. Х.Г.Павлов №24, ет.4, ап.12, с цел връчване на Акт за установяване на публично…

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 239 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража Файлове за изтегляне 15.04.2015  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 20

по чл. 57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне konstativen_akt_20  

КОНСТАТИВЕН АКТ № 14

по чл. 57 а ал.2 от ЗУТ Файлове за изтегляне ka_14  

ЗАПОВЕД № ЗРИ- от 68 до 72/05.03.2015 г.

ЗАПОВЕД № ЗРИ- от 68 до 72/05.03.2015г. Файлове за изтегляне 10.03.2015  

район "Източен" -ОБЯВЯВА Свободни места по одобрени схеми, съгласно чл. 56 от ЗУТ

за разполагане на гаражни клетки Файлове за изтегляне OBYaVA  

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

№ 1000-41/19.01.2015Г.  

В ОБЩИНА ПЛОВДИВ СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА АКТУАЛНОСТТА НА НАСТОЯЩИТЕ АДРЕСИ

НА ГРАЖДАНИ, ЗАВЪРНАЛИ СЕ В ОБЩИНАТА ОТ ТРАЙНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА.

Заповед № ЗРИ - 43/05.02.2015г.

Заповед № ЗРИ – 43/05.02.2015г.

КОНСТАТИВЕН АКТ № 4.5.6.7.8

ПО ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ Файлове за изтегляне 05.02.2015