Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

№ 1000-41/19.01.2015Г.  

В ОБЩИНА ПЛОВДИВ СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА АКТУАЛНОСТТА НА НАСТОЯЩИТЕ АДРЕСИ

НА ГРАЖДАНИ, ЗАВЪРНАЛИ СЕ В ОБЩИНАТА ОТ ТРАЙНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЧУЖБИНА.

Заповед № ЗРИ - 43/05.02.2015г.

Заповед № ЗРИ – 43/05.02.2015г.

КОНСТАТИВЕН АКТ № 4.5.6.7.8

ПО ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ Файлове за изтегляне 05.02.2015  

ЗАПОВЕД № ЗРИ -547,548,549,550,551/23.12.2014 г.

ЗАПОВЕД № ЗРИ -547,548,549,550,551/23.12.2014г. Файлове за изтегляне zapovedi

КОНСТАТИВЕН АКТ №97

КОНСТАТИВЕН АКТ 97 Файлове за изтегляне

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Относно: Регистрация на Сдружение на собствениците по чл.46а от ЗУЕС                     За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или…

ЗАПОВЕД № ЗРИ-522/от 1 до 16//30.12.2014г.

ЗАПОВЕД № ЗРИ-522 /от 1 до 16//30.12.2014г. Файлове за изтегляне 1 2 2.2 3 3.3 4 4.4 5 5.5 6 6.6 7 7.7 8 8.8 9 9.9 10 10.10 11 11.1 11.11 12 12.12 13 13.13 14 14.14 15 15.15…

ЗАПОВЕД № ЗРИ -537, 538, 539, 540, 542, 543, 544/22.12.2014г.

ЗАПОВЕД № ЗРИ -537,538,539,540,542,543,544/22.12.2014г. Файлове за изтегляне zapovedi

Решение за преценяване на необходимоста от извършване на /ОВОС/№ПВ 50-ПР/2012г.