Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Констативен акт №67,68,69,70,71 и 72

КА по член 57а,ал.2 от ЗУТ. 67 67-1 68 68-1 69 69-1 70 70-1 71 71-1 72 72-1

Инвестиционно намерение на Община Пловдив за укрепване и социализация на речното корито на р.Марица в границите на гр.Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на гр.Пловдив

Наш вх. № 1001-491/30.08.2016г. 1001-491/30.08.2016

Заповед № ЗРИ-323/29.08.2016 и Заповед № ЗРИ-324/29.08.2016г.

Заповед № ЗРИ-323/29.08.2016 във връзка с КА № 21/11.08.2016г.и Заповед № ЗРИ-324/29.08.2016г.във връзка с КА №22/11.08.2016г.

КОНСТАТИВЕН АКТ ОТ №24 ДО 66 ВКЛ./17.08.2016Г.

КОНСТАТИВЕН АКТ КОНСТАТИВЕН АКТ 24-66

Актуализиране на схема за търговия за поставяне на СПО в зона за временен открит паркинг в УПИ I-КЖС и магазини, кв.6 по плана на кв. "Изгрев",гр.Пловдив.

Изх. № 1000-586/15.08.2016г. 586

Схема за зона за търговия за поставяне на СПО и зона за временен открит охраняем паркинг, на основание чл.55 от ЗУТ в УПИ VI-553.217 общ. обсл. дейности,кв.1 Б, по плана на кв. "Ландос",гр.Пловдив

Изх.№ 1000-587/15.08.2016г. 587

Инвестиционно намерение "Реализация на "Интегриран проект за водите на град Пловдив -Етап 1"

Уведомление с Наш вх.№ 1001-476/19.08.2016г. Уведомление

КОНСТАТИВЕН АКТ № 21 И №22/11.08.2016

КОНСТАТИВЕН АКТ Файлове за изтегляне 21-22

Съобщение за провеждане на заседание на РЕК за разглеждане на схеми за разполагане на РИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ ПОСТРОЙКИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КК И КР ОТ СТРАНА НА СЛУЖБА ГКК-ПЛОВДИВ Файлове за изтегляне СЪОБЩЕНИЕ