Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Програма за управление на район

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН” - ОБЩИНА ПЛОВДИВ
2012 г. – 2015 г


ВЪВЕДЕНИЕ

Тази програма има за задача да отрази основните цели и приоритети в дейността на Район „Източен” – Община Пловдив за периода 2012 – 2015 година.

Основните функции на Район „Източен” – Община Пловдив са свързани с предлагане на административни услуги; осъществяване на дейността по бюджета, работните заплати и човешките ресурси; ефективното управление и контрол върху стопанисването на общинската собственост; дейности по устройство на територията и подземните имоти, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в района; дейности по сметопочистване, сметоизвозване, поддържане и развитие на зелената система; дейности по гражданско състояние и изготвяне на документи за административно обслужване на населението;  дейности във функциите „Образование” и „Здравеопазване”.


ОСНОВНИ ЦЕЛИ


ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1. Усъвършенстване управлението на финансите и общинската собственост в районната администрация.

1.1. Прилагане на съвременна система за финансово управление и контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства

1.2. Непрекъснат контрол за спазване на финансовата дисциплина и изразходване на бюджетни средства

1.3. Извършване на услуги по електронен път, в т.ч. въвеждане на електронни банкови плащания за общински услуги

1.4. Увеличаване на приходите от ползване на преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности и приходите от ползване на общински жилища

Срок: 2015 г.

Очаквани резултати: Ефективно управление на финансите и общинската собственост, повишаване на приходосъбирането.


Приоритет 2.
Контрол върху търговската дейност и по-качествено управление на общинския жилищен фонд на територията на Район „Източен”.

1.1. Установяване и обхват на свободни общински обекти и терени и предоставянето им за ползване, чрез отдаване под наем и контрол върху стопанисването им

1.2. Концентриране на преместваемите съоръжения за търговска дейност в обособени търговски зони

1.3. Постепенно и цялостно ликвидиране на нерегламентираната търговска дейност в Район „Източен”, особено в границите на кв. „Дружба” /Столипиново/

1.4. Изграждане на система за тематични проверки от отдел „Стопански дейности” по действащи нормативни актове; осъществяване на системна контролна дейност по спазване изискванията на Наредбите на Общински съвет – Пловдив

1.5. Извършване на необходимите процедури по изземване на общинските жилища на нередовните платци и заетите общински жилища без правно основание

1.6. Разработване на жилищна стратегия на базата на:

1.7. Повишаване професионалната квалификация на служителите, оптимизиране на организацията на дейността, укрепване и подобряване координацията на работата на администрацията на Район „Източен” с външни организации и структурни звена -  Община Пловдив, VI-то РПУ, РЗИ – Пловдив

Срок: 2013 г.

Очаквани резултати: Осъществяване на търговска дейност в съответствие със Законите и Наредбите. Защита на потребителските права и интереси на гражданите. Подобряване жилищната политика на територията на Район „Източен”.


Приоритет 3.
Развитие на системата от общински детски заведения (детски градини и детски ясли). Подобряване и осъвременяване на материалната база в детските и учебни заведения и създаване на условия за обучение, близки до европейските стандарти.

1.1. Изграждане на ОДЗ „Детски свят” с млечна кухня и общностен център на ул.„Вратцата” №4

1.2. Проектиране и ново строителство на ЦДГ „Чайка” и ЦДГ „Арлекино”

1.3. Ремонт на сградния фонд на детските градини и подобряване на материалната им база

1.4. Методическа подкрепа на ръководствата на детските градини за успешно въвеждане на система на делегирани бюджети

1.5.Проектиране разширение на Детска ясла №19 /Веселушка/ за две нови групи

1.6. Саниране на Детска ясла №33 /Послушко/

1.7. Възстановяване на плувен басейн в СОУ „Симон Боливар”

1.8. Изграждане на площадки за обучение на деца по безопасност на движението в дворовете на училищата, които да се ползват и от детските градини, намиращи се в близост досъответните учебни заведения

1.9. Ремонт и модернизиране на вътрешните електрически инсталации на учебните заведения

1.10. Повишаване професионалната квалификация на работещите в сектора

Срок: 2015 г.

Очаквани резултати: Намален брой на деца, чакащи за място в детските заведения. Създаване на по-добри условия за отглеждане на децата. Подобрени знания и умения на децата и учениците от всички възрастови групи за сигурно поведение на пътя. Намален брой ПТП с пострадали деца и ученици.


Приоритет 4.
Възстановяване и развитие на зелената система, с цел осигуряване на естетическа, чиста и здравословна среда на живот и работа. Подобряване условията за игри и спорт за децата.

1.1. Решаване на проблемите с отпадъците, ликвидиране на незаконните депа за битови и строителни отпадъци и привеждането им в съответствие с нормативната база по околната среда

1.2. Доизграждане на джобове за съдовете за битови отпадъци

1.3. Благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства в кв. Гладно поле, ЖК Изгрев, кв. Каменица 1

1.4. Изграждане и реконструкция на спортни площадки в кв. ”Гладно поле” и кв. „Изгрев”

1.5. Изграждане на детска площадка на ул.„Ландос” пред пощата

1.6. Реконструкция на съществуващи детски площадки и привеждане на всички детски съоръжения в съответствие с европейските норми за качество и сигурност

1.7. Изграждане на нов парк в кв. „Гладно поле” /продължение на ул.”Богомил”/ на площ от 7 дка

1.8. Изграждане на втора „Алея на здравето” - площадка с монтирани фитнес уреди на открито, подходяща за всички възрастови групи

Срок: 2014 г.

Очаквани резултати: Предотвратяване образуването на нерегламентирани сметища. Увеличаване на зелените площи и подобряване естетическия облик на Район „Източен”. Привеждане на детските съоръжения в съответствие с изискванията и стандартите за безопасност.


Приоритет 5.
Благоустрояване на градската среда.

1.1. Възстановяване и изграждане на улично и парково осветление: ул.”Батак”, ул.”Босилек”, ул.”Варшава”, ул.”Владая”, ул.”Калина”, ул.”Клисура”, ул.”Правда”, ул.”Преспа”, ул.”Удроу Уилсън”, ул.”Успех”, ул.”Храбрец”, ул.”Шумен”, бул.”6-ти Септември”

1.2. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

1.3. Проектиране и изграждане на открита сцена за културни прояви в парк „Каменица”

1.4. Ремонт на подлези на бул.”Цариградско шосе” – на кръстовището с бул.”Освобождение”, на кръстовището с ул.”Лев Толстой” и на кръстовището с ул.”Ландос”

Срок: 2015 г.

Очаквани резултати: Подобряване състоянието на уличната мрежа, а с това и средата на живот на гражданите. Решаване проблема с недостига на паркоместа. Изграждането на улично осветление на територията на целия район „Източен” ще доведе до осигуряване на по-голяма сигурност за гражданите и ще е превенция срещу престъпността.


Приоритет 6.
Развитие на културната, спортна и социална дейност.

1.1. Разработване и внедряване на иновации в културния живот на района, както и подпомагане културните прояви на етноразличието

1.2. Създаване на годишен културен календар на дейностите в Район        „Източен” с включени прояви, както на учебните и детски заведения, така и прояви свързани с други организации - ежегодно

1.3. Ежегодно организиране на конкурси за детска рисунка и есе на различни теми за всички деца и ученици от район „Източен”

1.4. Организиране и провеждане на „Ден на таланта”, с участието на деца от всички детски и учебни заведения на територията на Район „Източен”

1.5. Продължаване традицията за провеждане на футболен турнир за купа „Империал”, за ученици от 5-ти до 8-ми клас, организиран с помощта на МКБППМН

1.6. Работа с безработни лица за полагане на обществено полезен труд на основание чл.12, ал.1 от ППЗСП

1.7. Прием на граждани за оказване на социална помощ и насочване към социални домове и услуги

1.8. Организация при предоставяне на услугата „Социална трапезария”

1.9.Социална и емоционална подкрепа на деца със специални нужди, възрастни, социално слаби граждани и инвалиди

Срок: 2015 г.

Очаквани резултати: Подобряване културния живот в Район „Източен”. Включване на повече деца в организираните за тях мероприятия, участието в които способства за ползотворно влияние върху психическото и физическо състояние на подрастващите. Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи.


Приоритет 7.
Подобряване качеството на административното обслужване.

1.1. Спазване стандартите на система за управление на качеството ISO 9001:2008, по която Район „Източен” беше сертифициран през 2011г.

1.2. Повишаване качеството на услугите за гражданите чрез:

1.3. Обновяване на електронния сайт на Район „Източен”, с цел предоставяне на цялостна информация на гражданите, относно предлаганите от администрацията услуги

1.4. Непрекъснат контрол по отношение на качественото изпълнение на задълженията и отговорностите на служителите, съгласно изискванията на нормативната уредба, длъжностните им характеристики и задачите, поставени в личните им планове

1.5. Недопускане на просрочване на законовите срокове при изпълнение на служебни преписки по административно обслужване на физически и юридически лица

1.6. Професионален, отговорен и мотивиран персонал. Системно провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни подобрения в ежедневната работа

1.7. Ускоряване на реализирането на инвестиционните проекти от Плана за развитие на Район „Източен”

1.8. Предоставяне на обратна връзка на потребителите на услугите с администрацията, чрез:

1.9. Въвеждане на електронни услуги

1.10. Осигуряване на достъпна среда в административната сграда на Район „Източен”

1.11. Постепенно въвеждане на услугата „обслужване на едно гише” /при възможност/

Срок: 2015 г.

Очаквани резултати: По-високо качество на предоставяните услуги. Повишаване доверието на българските граждани и бизнеса в администрацията, чрез по-бързо и гъвкаво обслужване и равнопоставено, честно и любезно отношение  към всички потребители.

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на район „Източен”

Изготвил:
Надя Казакова
Секретар на район „Източен”