Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП - ПРЗ

Обявление No.7

Обявление No.6

Обявление No.5

Обявление No.4

Актуализирана схема за ситуиране на СПО

Констативни актове No.87-95 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.76-86 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIIІ 527.276, опитно производство на козметични продукти и УПИ XIV-резервен терен

Съобщение до Гаро Бохос Астарджиян, Ул. "Света гора" No.15, ет.1, София