Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Актуализирана схема за ситуиране на СПО

Констативни актове No.87-95 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.76-86 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVIIІ 527.276, опитно производство на козметични продукти и УПИ XIV-резервен терен

Съобщение до Гаро Бохос Астарджиян, Ул. "Света гора" No.15, ет.1, София

Съобщение до Вирджиния Бедрос Зардемеян

Заповед No. 20 0A 1196 / 01.07.2019 г.

Уведомление за жилищно настаняване до Иван Насков Танчев

Обява за Главен инспектор СК

Съобщение - разгледан проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 14 по плана на МФЗ "Изток" - Пловдив

Съобщение ПУП-ПРЗ-КВ.14 МФЗ ИЗТОК ПУП кв.14. УП 8