Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обяви

Обявление на Заповед за изм. на ПУП-ПРЗ кв.14 - нов по плана на МФЗ "Изток"

Съобщаване на протокол от разглеждане на ПУП-ПРЗ кв.2 - нов по плана на ИИЗ

Обява относно "Път II-56 "Пътен възел "Скобелева майка" - път II-86 /югоизточен обход на гр.Пловдив/"

Обявление, съобщение, протокол и схема на РЕСУТ

Обявление за ПУП

Обява за конкурс за длъжността Главен инспектор в дирекция „Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Обявление No.16

Обявление No.15

Обява за длъжността Главен експерт в дирекция "Устройство на територията, инженерна инфраструктура и благоустройство"

Актуализирана схема за разполагане на СПО